موتورهای الکتریکی خطی

موتورهای الکتریکی خطی
گزارش امروز درباره دستگاهی است که بجای تسمه و حرکت دورانی با استفاده از طراحی مکانیکی و مغناطیسی حرکت خطی تولید می کند.
منبع خبر : iribnews.ir