افزایش ۶۰ درصدی قیمت گندم و ذرت در جهان

افزایش ۶۰ درصدی قیمت گندم و ذرت در جهان
قیمت گندم و ذرت در جهان بیش از شصت درصد افزایش یافته است.
منبع خبر : iribnews.ir