شهید شیرودی در دلدادگی به انقلاب و امام در صف اول بود

شهید شیرودی در دلدادگی به انقلاب و امام در صف اول بود
احمد وحیدی با بیان اینکه شهید شیرودی در دلدادگی به انقلاب و امام در صف اول بود، گفت: جامعه ای که در مسیر شهدا حرکت می کند به جامعه الگو تبدیل می شود.
منبع خبر : iribnews.ir