تنیس آزاد لیون / بوستا به یک چهارم نهایی نرسید

تنیس آزاد لیون / بوستا به یک چهارم نهایی نرسید
­دور دوم مسابقات تنیس ۲۵۰ امتیازی و ۵۹۷ هزار ۹۰۰ یورویی آزاد لیون امروز در فرانسه ادامه یافت.
منبع خبر : iribnews.ir