فقر سوختی خانوار‌ها در انگلیس

فقر سوختی خانوار‌ها در انگلیس
همزمان با سود بادآورده شرکتهای نفتی در انگلیس، فاجعه فقر سوختی، خانوارها در این کشور را تهدید می کند.
منبع خبر : iribnews.ir